СПМ: Люди труда всегда против войны

СПМ: Люди труда всегда против войны

Совет Свободного профсоюза металлистов выступил с заявлением в связи с ситуацией в Украине. Публикуем текст заявление на русском и белорусскомм языках.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Свободный профсоюз металлистов, как и всё международное профсоюзное движение, не может оставаться в стороне и мириться с теми трагическими событиями, которые сейчас происходят в Украине. Уже погибли, получили ранения и понесли катастрофический материальный и моральный вред тысячи людей труда и их семьи.

В связи с этим Свободный Профсоюз Металлистов заявляет – нет войне! Люди труда всегда против войны. Мы считаем, что глобальные разборки политиков и капитала вне зависимости от стороны конфликта, национальности, идейной и экономической подоплёки наносят исключительный вред трудовому народу любой страны.

Простой трудовой народ каждой из стран-участниц, включая военных, обращаемся к вам! Эта безумная война ведётся за счёт жизней и средств простых людей.

Как бы эта война не закончилась, единственным действительно важным её результатом станут тысячи мертвецов, сирот, безутешных матерей и окончательное обнищание всех, кому повезло не сложить голову в конфликте «элит».

Вы уже наблюдаете последствия войны по растущим курсам валют, по очередям в банкоматах и по стремительно повышающимся ценам. Это только начало.

От этой войны не выиграет никто из людей труда, но только в наших силах её остановить. Лишь солидарность и единство работников вне зависимости от национальности позволят отстоять наше право на нормальную жизнь и окончательное прекращение этого безумия.

ЗАЯВА

Свабодны прафсаюз металістаў, як і ўвесь міжнародны прафсаюзны рух, не можа заставацца ў баку і мірыцца з тымі трагічнымі падзеямі, якія зараз адбываюцца ва Украіне. Ужо загінулі, атрымалі раненні і панеслі катастрафічную матэрыяльную і маральную шкоду тысячы людзей працы і іх сем’і.

У сувязі з гэтым Свабодны Прафсаюз Металістаў заяўляе — не вайне! Людзі працы заўсёды супраць вайны. Мы лічым, што глабальныя разборкі палітыкаў і капіталу незалежна ад боку канфлікту, нацыянальнасці, ідэйнай і эканамічнай падаплёкі наносяць выключную шкоду працоўнаму народу любой краіны.

Просты працоўны народ кожнай з краін-удзельніц, у тым ліку вайскоўцы, звяртаемся да вас! Гэтая вар’яцкая вайна вядзецца за кошт жыццяў і сродкаў простых людзей.

Як бы гэтая вайна не скончылася, адзіным сапраўды важным яе вынікам стануць тысячы памерлых, сірот, няўцешных маці і канчатковае збядненне ўсіх, каму пашанцавала не скласці галаву ў канфлікце «эліт».

Вы ўжо назіраеце наступствы вайны па якія растуць курсах валют, па чэргах у банкаматах і па імкліва якія падвышаюцца коштах. Гэта толькі пачатак.

Ад гэтай вайны не выйграе аніхто з працоўных людзей, але толькі ў нашых сілах яе спыніць. Толькі салідарнасць і адзінства працаўнікоў незалежна ад нацыянальнасці дазволяць абараніць наша права на нармальнае жыццё і канчатковае спыненне гэтага вар’яцтва.